T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Ülkü Ulusoy Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Ülkü Ulusoy Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları

Güncelleme Tarihi: 30/04/2018 HASTA HAKLARI

HİZMETTEN GENEL OLARAK FAYDALANMA
Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir.

BİLGİ İSTEME
Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu ve müracaat edilen kuruluşta verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma usulü hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

SAĞLIK KURULUŞUNU SEÇME VE DEĞİŞTİRME
Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uyulmak kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir.

PERSONELİ TANIMA, SEÇME VE DEĞİŞTİRME
Hastaya talebi halinde, kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilir. Mevzuat ile belirlenmiş usüllere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli seçme hakkı vardır.

ÖNCELİK SIRASININ BELİRLENMESİNİ İSTEME
Acil ve adli vak'alar ile yaşlılar ve özürlüler hakkında öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasını isteme hakkına sahiptir.

TIBBİ GEREKLERE UYGUN TEŞHİS, TEDAVİ VE BAKIM
Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir.

MAHREMİYETE SAYGI GÖSTERİLMESİ
Her türlü tıbbi müdahalede,hasta mahremiyetine saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır.

BİLGİLERİN GİZLİ TUTULMASI
Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanmamasını isteme hakkına sahiptir.

TEDAVİYİ REDDETME DURDURMA VE RIZA
Hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını istemeye vetıbbi müdahalelerde rızasının alınması hakkına sahiptir.

GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI
Hastaların sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakları vardır.

DİNİ VECİBELERİ YERİNE GETİREBİLME VE DİNİ HİZMETLERDEN FAYDALANMA
Sağlık kurum ve kuruluşlarında imkanlar ölçüsünde hastaların dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilme hakları vardır.

İNSANİ DEĞERLERE SAYGI GÖSTERİLMESİ
Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

REFAKATÇİ BULUNDURMA VE ZİYARET
Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve kurum imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulma ve ziyaret hakkı vardır.

MÜRACAAT, ŞİKAYET VE DAVA HAKKI
Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakları vardır.